Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı

Dış dünya ile iletişim kurma, tutuklu ve hükümlülerin haberleşmeye saygı hakkı başta olmak üzere statüleri ile bağdaşabilen pek çok temel hak ve hürriyete referans yapmaktadır. Bazı temel hakların ön koşulu olmakla birlikte dış dünya ile iletişim, işkence yasağı ve mahpusların rehabilitasyonu ile hapishanelerin normalleştirilmesi ilkesi bakımından da bir güvence teşkil etmektedir. Peki gerçekten durum Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde ve Türkiye'de böyle mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporları ve Bakanlar Komitesi ile Parlamenter Meclis'in Avrupa hapishane politikasındaki işlevleri nedir?

Nelson Mandela Kuralları, Avrupa Hapishane Kuralları gibi soft law belgeler Avrupa hapishane politikasında etkili midir?

Türk Anayasa Mahkemesi mahpusların dış dünya ile iletişimlerine yönelik müdahalelerde ölçülülük incelemesini nasıl yapmaktadır?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun ceza infaz kurumlarına düzenlediği izleme ziyaretleri, Kurum'un kurul kararları, Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararları ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun çeşitli raporlarının yargısal mekanizmadaki rolü nedir?

Bu ve benzeri sorular etrafında şekillenen çalışma Türk hukukunda yeterince çalışılmayan penoloji ve uluslararası insan hakları hukuku disiplinlerini bir araya getirmeyi amaçlamakla beraber tutuklu ve hükümlülerin dış dünya ile iletişim kurma hak ve olanaklarının anayasal bir analizini içermektedir.

(Tanıtım Bülteninden)

İlişkili İçerik