Otuz yıldır tutsak olan Sadık Almakça'dan mektup var

Merhaba Deðerli Adil Abi
    Öncelikle nasýlsýn diyerek hal hatrýný sorayým. Ýyi olmaný diler, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Deðerli Adil abi uzun zamandýr benden kaynaklý olmayan birtakým nedenlerden dolayý yazýþamadýk. Sana yazamadým, umarým beni anlar, makul anlayýþla karþýlarsýn. Öylece karþýlayacaðýna inanýyorum. Çünkü asla sarsýlmaz bir arkadaþlýðýmýz dostluðumuz var. Hiçbir þey bunun yýkýlýþýna sebebiyet veremez.
    Deðerli Adil abi, bana son gönderdiðin kitaplarýný okudum 12. eylül faþizmi ve     Filistin günlüðü adlý çalýþman gerçekten de çok güzel. Ýyi bir çalýþma olmuþ zaten epey de takdir toplamýþ. O çalýþman sayesinde hem Lübnanla ilgili hem de oradaki mücadelenizle ilgili biraz bilgilenmiþ oldum.
    Ayrýca her okuduðumda bizimle ****** Binboðalar ve son olarak yakaladýðým Amanos daðlarýn dahi günlerimizi anýmsadým. Benzer zorluklarý biz de o zamanlar yaþadýk. Ama ne diyeceksin iþte bir sevdadýr uzun bir yolculuktur. Düþünsene    ******** Denizlerden Mahirlerden bugüne kaç kuþak geçti   ********* dilin yolculuðu yürek ile akýl yolculuðu  *** yaþam yolculuðu. Ve nihayetinde yeni bir dünya yolculuðu. Yol uzundur. Her bir nesil bir taþ *** yola, öyle ilerliyoruz hep ileriye doðru. Celalettin Can Abi 78'ler vakfý baþkaný kendi kazaðýný bu *** bir araya getirdi ki onunla uzun yýllar ayný cezaevinde hatta ayný odalarda birlikte kalarak iyi yapmýþýz. Geçmiþ geçmiþte kalmamalý. Bu günlere, yarýnlara **** Sizin ve diðer arkadaþlarýn yaþadýklarýnýz, mücadeleleriniz yarýnlara akmalýdýr.
    Adil Abi artýk zamaným az kaldý, üç yýlým kaldý. Eðer ben denetimli serbestlik ya da ilçe cezaevine gitme hakkýma izin verirlerse en geç iki yýl içinde seninle doðrudan görüþeceðiz. Nihayet uzun yýllara dayanan yazýþmamýz yerini doðrudan buluþmamýza býrakacak iþte o zaman bambaþka bir gün olacak. Otuz yýl süren esaretten kurtulma özgürlüðüne kavuþmak. Sonra bir de yüzyüze görüþmek bambaþka bir an olacaktýr o günleri özlemle hasretle bekliyorum.
    Evet deðerli Adil Abi þimdilik kýsaca bunlarý kaleme döktüm. Son olarak tekrardan sana,  sevgili Öykü'ye selamlar, sevgiler.

    Esen kalýn
    Sadýk Almakça
 

İlişkili İçerik