"Bizleri düşünerek dergi ve kitaplar yolluyorsunuz ve sesimize ses oluyorsunuz."

Kekê Adil Hocam'a,
    Özlem, selam, sevgi ve saygýlarýmla merhaba...
    Bugün geleceðe dair umut ve özlemleri harlanan, özgür yaþam sevdasýna insanlarýn günü olmasý temennisinde bulunarak baþlamak istedim... Çoktandýr sizlerden bihaberdim. Yollamýþ olduðunuz yeni e dergisi ve karikatürleri içeren kitabý aldým. Teþekkürlerimi sunarken; emeði geçen, mesai harcayan tüm canlarýn eline emeðine saðlýk diyorum...
    Deðerli Kekê, arada aile aracýlýðýyla selamlarýný alýyordum. Her açýdan son aylar hayli yoðun geçti. Tabii kuþatýlmýþ karanlýk mekanlarda süren **** bir nebze de olsa kazasýz-belasýz ve baþarýlý sona ermesi rahat nefes almayý getirdi. Bir gün önce akþamdan yazýyorum, Ýstanbul seçimlerinin de beklendiði gibi nihayete ermesi de sevindirici tabii ki. Bizim *** dilde bu lê lê dir sonrasý lo lo olacak diye bir tabir mevcut. Lê lêsi Ýstanbul oldu vesselam. Kanýmca yenilginin prelüdüne tekabül eden bir tablo ortaya çýktý. Ne diyelim, haydi hayýrlýsý. Öyle kiþiye özel farklý anlamlar yüklemenin dýþýnda demokratik siyaset ortamýnýn açýlacaðý bir mecra yaratýlýrsa þayet o vakit her þey daha güzel olacaktýr. Elbette bu da toplumsallaþmýþ insanlýktan yana olanlarýn güçlü argümanlarla alan geniþletmesiyle daha bir geniþlik kazanacaktýr diye düþünüyorum...
     Ben de/bizler de iyiyiz. Buradaki tüm canlarýn selamlarý var. Bu ara ptt'den kaynaklandýðý söylenen bir karýn aðrýsýndan muzdaribiz. Nereden getirilmiþse, "kart yazýlacaksa resmi ve dini bayramlarda yazýlmalý ve bir cümleyi geçmeyecek þekilde olmalý" deniyor. Hasýlý kelam bir kartý tam doldurmak istediðimizde mektup pulu vurmamýz gerektiði ptt'den (Siverek) bildirildi bize. Oysa baþka kuþatýlmýþ karanlýk mekanlardan veya baþka illerden yollanmýþ pul yazýlmýþ kartlarda tebrik puluyla bize ulaþýyor. Kanýmca nevi þahsýna mahsus bir uygulamayý üzerimizde tatbik ediyorlar. Bu yüzden kart niyetine name yazýyorum).
    Ptt zararýný kartlar üzerinden çýkarmayý mý düþünüyor anlamýþ deðilim... Farklý uygulamalar can sýkýcý vesselam...
    Deðerli Kekê, yoðun olduðumuzu biliyorum. Böylesi yoðunlukta 
    beni/bizleri düþünerek dergi ve kitaplar yolluyorsunuz ve sesimize ses oluyorsunuz. Ne kadar teþekkür etsem azdýr. Sana ve þahsýnda görülmüþtür ekibindeki güzel insanlara þükranlarýmý sunar, baþarýlar dilerim.
    Sevgili yeðenim Öykü Can'ýn gözlerinden öperim. Tülin hevale de çok selamlar...
    Baþarý ve esenlikler dilerim...
        Saygýlarla
        Ayhan KAVAK
        T Tipi Kapalý Hapishanesi A-6
        Siverek/Þ.URFA

 

İlişkili İçerik